آقای جوتیار – پارگی آئورت

جوتیار عزیز از سلیمانیه عراق با پارگی وسیع شریان آئورت (دایسکشن از قوس آیورت به پایین) که با استنت بهبود یافتند.لازم به ذکر است که جراحی باز این پارگی حدود ۸ الی ۱۰ ساعت طول میکشد.